Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 10.)

 

DEMO

 

Označenie demo pochádza zo skráteného anglického slova demonstration (ukážka, názorný príklad). Používa sa ako jeden z nástrojov marketingu na odprezentovanie komerčného digitálneho produktu. Demo je voľne šíriteľné, no zvyčajne s časovým alebo funkčným obmedzením (zostane plne funkčné len po určitú dobu od začatia používania; sú blokované alebo inak obmedzené hlavné funkcie produktu – softvéru; alebo ako v našom prípade je k dispozícii len vybraná časť z celku produktu – elektronickej publikácie).

 

Demoverzia ePublikácie Sprievodca svetom GDPR prináša celých 60 plnohodnotných strán vo formáte pdf. Vzhľadom na to, že finálna príručka bude obsahovať aj bohatú vzorovú bezpečnostnú dokumentáciu GDPR (potrebnú pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR), pre jednoduché vytlačenie predmetných strán dokumentácie som volil rozmer príručky A4.

 

Sprievodca svetom GDPR | Kleban.sk
Obr. Sprievodca svetom GDPR

 

Nižšie uvedený zoznam prináša prehľad vybraných kapitol (hrubo zvýraznených), ktoré obsahuje demoverzia Sprievodcu svetom GDPR, a ktorá sa už dá bezplatne získať na webových stránkach www.gdpr-pass.sk:

 

 • AKO A KDE OBJEDNAŤ
 • O AUTOROVI
 • OBSAH
 • Obsah ePublikácie Sprievodca svetom GDPR
 • Obsah vzorovej Bezpečnostnej dokumentácie GDPR
 • ÚVOD
 • Slovo na úvod
 • Pre koho je táto publikácia určená?
 • 10 dôvodov a výhod, prečo sa venovať problematike GDPR
 • Ako pracovať s touto príručkou
 • Fázy zavedenia GDPR
 • 12 krokov k súladu s GDPR
 • Slovník používaných pojmov
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Nariadenie GDPR
 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Pôsobnosť
 • Nariadenie alebo zákon?
 • Pracovná skupina WP29
 • Európsky výbor pre ochranu údajov EDPB
 • VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
 • Čo všetko je osobný údaj
 • Spracúvanie osobných údajov
 • Profilovanie a pseudonymizácia
 • Informačný systém
 • Prevádzkovateľ
 • Sprostredkovateľ
 • Biometrické osobné údaje
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Služba informačnej spoločnosti
 • Ostatné základné pojmy
 • ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
 • Zásada obmedzenia účelu
 • Zásada minimalizácie údajov
 • Zásada správnosti
 • Zásada minimalizácie uchovávania
 • Zásada integrity a dôvernosti
 • Zásada zodpovednosti
 • ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Spracúvanie osobných údajov pre plnenie zmluvy
 • Zákonná povinnosť prevádzkovateľa
 • Životne dôležité záujmy
 • Verejný záujem alebo výkon verejnej moci
 • Oprávnený záujem
 • PODMIENKY VYJADRENIA SÚHLASU
 • Podmienky vyjadrenia súhlasu
 • Dieťa a služby informačnej spoločnosti
 • ŠPECIFICKÉ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
 • Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny
 • Spracúvanie bez potreby identifikácie
 • PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
 • Transparentnosť informácií
 • Informácie a prístup k osobným údajom
 • Právo na prístup k údajom
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním a obmedzením
 • Právo na prenosnosť
 • Právo namietať
 • Právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • Obmedzenia
 • PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ
 • Zodpovednosť prevádzkovateľa
 • Špecifický navrhnutá a štandardná ochrana údajov
 • Spoloční prevádzkovatelia
 • Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov
 • Sprostredkovateľ
 • Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Spolupráca s dozorným orgánom
 • BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Bezpečnosť spracúvania
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
 • POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU ÚDAJOV A PREDCHÁDZAJÚCA KONZULTÁCIA
 • Posúdenie vplyvu na ochranu údajov
 • Predchádzajúca konzultácia
 • ZODPOVEDNÁ OSOBA DPO
 • Určenie zodpovednej osoby DPO
 • Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt
 • Hlavné činnosti prevádzkovateľa
 • Veľký rozsah
 • Pravidelné a systematické monitorovanie
 • Osobitné kategórie údajov alebo údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky
 • Prekladový mišmaš
 • Summa summarum
 • Určenie jednej zodpovednej osoby DPO pre viacero organizácií
 • Dostupnosť a lokalizovanie zodpovednej osoby DPO
 • Odborné znalosti a zručnosti zodpovednej osoby DPO
 • Úroveň odborných znalostí
 • Odborné kvality
 • Schopnosť plniť úlohy zodpovednej osoby DPO
 • Zodpovedná osoba DPO na základe zmluvy o poskytovaní služieb
 • Zverejnenie a oznámenie kontaktných údajov zodpovednej osoby DPO
 • Postavenie zodpovednej osoby DPO
 • Zapojenie zodpovednej osoby DPO do všetkých záležitostí súvisiacich s ochranou osobných údajov
 • Potrebné zdroje
 • Pokyny a vykonávanie povinností a úloh nezávisle
 • Odvolanie a postih za výkon úloh zodpovednej osoby DPO
 • Konflikt záujmov
 • Úlohy zodpovednej osoby DPO
 • Monitorovanie dodržiavania Nariadenia GDPR
 • Úloha zodpovednej osoby DPO pri posudzovaní vplyvu na ochranu údajov
 • Spolupráca s dozorným orgánom a pôsobenie ako kontaktné miesto
 • Prístup založený na riziku
 • Úloha zodpovednej osoby DPO pri vedení záznamov
 • Aká je ideálna zodpovedná osoba DPO?
 • OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • MLČANLIVOSŤ
 • KONKRÉTNE PRÍPADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Anonymizované osobné údaje
 • Biometrický dochádzkový systém
 • Fotografia
 • Fotografia a video na verejnom podujatí podľa GDPR
 • Fotografia a zamestnanec
 • Kamerový systém
 • NewsLetter
 • Prihláška
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19
 • Spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb
 • Webové stránky
 • +
 • KÓDEXY SPRÁVANIA A CERTIFIKÁCIA
 • Kódexy správania
 • Monitorovanie schválených kódexov správania
 • Certifikácia
 • Certifikačné subjekty
 • PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM
 • Všeobecná zásada prenosov
 • Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti
 • Prenosy vyžadujúce primerané záruky
 • Záväzné vnútropodnikové pravidlá
 • Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo EÚ nepovoľuje
 • Výnimky pre osobitné situácie
 • Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov
 • DOZORNÝ ORGÁN
 • Postavenie úradu
 • Úlohy úradu
 • Predseda úradu
 • Podpredseda úradu
 • Povinnosť mlčanlivosti
 • KONTROLA
 • Začatie kontroly
 • Zaujatosť kontrolného orgánu
 • Povinnosti kontrolného orgánu
 • Oprávnenia kontrolného orgánu
 • Povinnosti kontrolovanej osoby
 • Oprávnenia kontrolovanej osoby
 • Prizvaná osoba
 • Ukončenie kontroly
 • KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Konanie o ochrane osobných údajov
 • Začatie konania
 • Lehoty
 • Rozhodnutie
 • Rozklad
 • SPRÁVNE DELIKTY
 • Pokuty
 • SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
 • +
 • SLOVO NA ZÁVER
 • POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

 

Obsah vzorovej Bezpečnostnej dokumentácie GDPR (* hlavná štruktúra – skrátený zoznam):

 

 • Nariadenie GDPR a Zákon 18 z pohľadu prevádzkovateľa
 • Bezpečnostný zámer
 • Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Zamestnanci
 • Pokyny pre poverenú osobu konajúcu za prevádzkovateľa
 • Poučenie pre poverenú osobu konajúcu za prevádzkovateľa
 • Dodatok k pracovnej zmluve pre zamestnanca
 • Sprostredkovatelia
 • Zmluvy o spracúvaní osobných údajov
 • Tlačivá a dokumenty
 • Oboznámenia o spracúvaní osobných údajov
 • Súhlasy so spracúvaním osobných údajov
 • Zmluvy – dodatky GDPR
 • Dokumentácia porušenia ochrany osobných údajov
 • +

 

Čriepky + čo som tento týždeň urobil, aby som sa stal milionárom:

 

 • áno, priznávam, že dátum pôvodnej upútavky na tento článok bol 24.1.2021 a dátum skutočného uverejnenia celého príspevku je 28.7.2021… hmm, čo k tomu dodať – je to viac ako polročná pauza čo sa opätovne vraciam k projektu Ako sa stať milionárom za 1 rok; omeškanie a celú situáciu spôsobil kumulovaný vplyv rôznych rušivých vonkajších faktorov; aj napriek neplánovanému časovému sklzu sa budem snažiť môj plán dotiahnuť do úspešného konca s vedomím, že pôvodne stanovený termín už asi prešvihnem
 • počas ostatných dní som však už konečne dokončil 60 stranovú demoverziu ePublikácie Sprievodca svetom GDPR, bez ktorej som sa v projekte nevedel posunúť vpred; práca spočívala v dopísaní rozpracovaných vybraných kapitol demoverzie + návrh a grafické spracovanie ePublikácie
 • príprava a hlavne dokončenie demoverzie ePublikácie je pre mňa prvý veľký míľnik k dosiahnutiu môjho celkového cieľa, preto som veľmi rád že spomínané demo je už k dispozícii úplne zadarmo ako poďakovanie pre všetkých odberateľov newslettra zo stránok www.gdpr-pass.sk
 • momentálne začínam pracovať na príprave a spustení PREDPREDAJA, ako aj na písaní novej časti pokračovania tohto seriálu…

 

Pavol Kleban: Nevzdávaj sa a nehádž flintu do žita v dôsledku čiastkového neúspechu, pretože nikdy nie je neskoro zvrátiť akýkoľvek súboj do víťazného konca.

 

*úvodnú, 1. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

**pokračovanie, 11. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

***všetky časti seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete priebežne na tomto odkaze.

 

Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk