O mne

Vitajte na stránkach Kleban.sk,

Pavol Kleban

 

Vaše internetové potulky Vás zaviedli na môj blog. Blog, kde námety na príspevky sú časovo neobmedzené: počnúc našou minulosťou cez súčasnosť siahajú až k ďalekej budúcnosti. Čakajú tu na Vás články o sebarozvoji, úspechu, o našej spoločnosti, vede, umení, dejinách a o proroctvách o budúcnosti Slovákov. Všetky obsahovo spadajú do hodnotového prúdu Slovenstva, ktorý osobne považujem za Svetlo budúcnosti človečenstva. Slovenstvo je celostné, zahŕňa v sebe všetky oblasti ľudského bytia.

 

Ak sa tu záujmovo a hodnotovo nájdete, budem veľmi rád. O to viac budem radšej, ak si u Vás v dnešnom preplnenom svete informácií nájdu stránky Kleban.sk svoje trvalé miesto.

 

                                                                                Pavol Kleban

 

O mne:

 

Patrím k ľudom, ktorí chcú zmeniť Svet k lepšiemu. Napriek mnohým (pevne verím, že dočasným) životným neúspechom sa snažím v tejto snahe pokračovať. V duchu „buď sám tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo Svete“ som sa po dlhšej pisateľskej odmlke opätovne rozhodol činne vrátiť (nielen) k písaniu, aby množstvo rozpracovaných myšlienok, ktoré mi prúdili a prúdia hlavou, neostalo u mňa ležať na papieri a v šuplíku…

 

Moje úlohy a méty:

 

V tejto časti uverejňujem niektoré svoje úlohy a méty, ktoré si zadávam. Krátkodobé aj dlhodobé. Uskutočniteľné a aj tie z kategórie neuskutočniteľné. Radené sú priebežne, obyčajne v časovom poradí, v akom som si ich stanovil. Uverejňujem tu len úlohy, ktoré obsahovo súvisia so stránkami Kleban.sk a s čitateľmi. Ak plnenie týchto úloh bolo doteraz pre mňa časovo voľné a nezáväzné (a záviselo predovšetkým od mojich pracovných a ostatných povinností, ktoré som mal), momentálne je pre mňa tvorba a písanie súčasť celostného poznania a osobného rozvoja v zmysle už vyššie spomínaného myšlienkového a hodnotového prúdu SLOVENSTVA, ktoré považujem za základ tvoriacej sa spoločnosti zajtrajška.

 

Pisateľstvo:

 

 

Sebarozvoj:

 

Články a príspevky tematický radené do kategórie osobného rozvoja budú tvoriť nosnú časť stránok Kleban.sk, aj keď ich uvádzam až ako druhé v poradí. Pri akejkoľvek mojej súčasnej tvorbe, práci a činnosti, beriem na zreteľ skutočnosť, že samotné bytie človeka tvoria štyri základné oblasti, ktoré sú našou neoddeliteľnou súčasťou, či si to už uvedomujeme alebo nie:

 

 • ZDRAVIE (telesné zdravie, duševné zdravie, telesná zdatnosť, sila, …)
 • POZNANIE (um, vedomosti, znalosti, zručnosti, …)
 • VZŤAHY (rodina, priateľstvá, medziľudské vzťahy, spolky a spoločenstvá, …)
 • STATKY (peniaze, majetok, práca, príjmy, …)

 

Akúkoľvek ľudskú činnosť alebo súčasť môžeme zaradiť do jednej z týchto štyroch základných oblastí života jednotlivca a akákoľvek ľudská snaha dosiahnuť svoje túžby, ciele a sny je z pohľadu dlhodobej udržateľnosti, bez vyváženého venovania sa rovnomerne každej jednej uvedenej oblasti, takmer nemožná…

 

Moja základná úloha pre oblasť osobného rozvoja je preto:

 

 

Umenie:

 

Umenie ako také patrí v živote jednotlivca do oblasti POZNANIA (ak sa mu človek venuje profesionálne, a je to jeho povolanie, tak sa samozrejme prelína aj s oblasťou STATKY). Pre celostné zušľachtenie ducha je potrebné rozvíjať aj náš vzťah k umeniu. Moja úloha bude preto nájsť takú umeleckú činnosť, ktorá ma plne pohltí a umožní mi rozvíjať moju nápaditosť a tvorbu v plnej miere:

 

 • pravidelne sa venovať umeniu a rozvíjať vlastnú umeleckú tvorbu

 

Spoločnosť:

 

Ako úvod pre tematické zameranie príspevkov v tejto rubrike použijem slová, ktoré som už v minulosti publikoval:

 

Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata cnostných ľudských hodnôt v spoločnosti čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva u mnohých ľudí rezignácia voči politickému zriadeniu a hodnotám, ktoré politici presadzujú. Navyše mnohí naši vrcholní predstavitelia sú už sami často stelesnením morálneho úpadku a hniloby. Zo života sa vytráca skutočné poslanie politikov a predstaviteľov štátu, pretože neberú na vedomie názory a potreby bežných občanov…

 

Vzhľadom na to, že ani po rokoch nenastala viditeľná zmena a našu spoločnosť a spoločenské zriadenie v súčasnosti stále asi najviac definuje “rozklad” základných ľudských hodnôt, hľadal som možnosti, ako sa bežní ľudia môžu činne zapojiť a hľadať spoločne riešenia pre nápravu a zmenu spoločnosti k lepšiemu.

 

Založením mimovládnej neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby sa vytvoril priestor pre spoluprácu naprieč celým Slovenskom. V prípade Vášho záujmu sa môžete stať súčasťou pracovnej skupiny v týchto oblastiach zamerania:

 

 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti

 

Kompletné informácie ohľadom činnosti neziskovej organizácie:

 

 • RozvojRegionov.sk (www stránka už čoskoro)

 

Spoločnosť v postapokalyptickej budúcnosti:

 

Žijeme na hrane zajtrajška. V dnešnej dobe masívneho hybridného informačného smogu prehliadame skutočnosť, že pravdepodobnosť celosvetovej katastrofy každým dňom stúpa. Jednak človek sám, svojím nekontrolovateľným a arogantným správaním, privoláva na seba bič boží, a navyše, ak k tomu prirátame aj narastajúci hnev prebúdzajúcej sa Matky prírody, je len otázkou času, kedy ráno vstaneme do sveta súdnych dní.

 

V komplexnom seriáli o živote v postapokalyptickom svete Vám prinesiem všetky potrebné informácie pre prežitie v časoch celosvetovej skazy. Kto má podľa Vás väčšiu šancu zvládnuť nástrahy prípadnej apokalypsy: jednotlivec alebo spoločenstvo?

 

 

Veda:

 

Moju pôvodnú samostatnú vednú úlohu po založení neziskovej organizácie už budem riešiť ako súčasť aktivít neziskovky v oblasti výskum – vývoj:

 

 • zriadiť pracovnú skupinu nadšencov pre vytvorenie výnimočného výskumno-výrobného strediska na Slovensku

 

Úspech:

 

V minulosti som sa osobitne venoval aj téme “ako sa môže stať človek úspešným“ a čo môžeme v živote vôbec pokladať za úspech. V rámci môjho výskumu som priebežne písal a publikoval prípadovú štúdiu “Ako sa stať milionárom za 1 rok”. Vzhľadom na to, že som na projekte pracoval len z pohľadu jednej oblasti ľudského bytia (STATKY) zanedbávajúc svoj rovnomerný rozvoj celostne (ZDRAVIE-POZNANIE-VZŤAHY-STATKY), výsledkom bolo, že som v tejto snahe neuspel a štúdiu úspechu som teda nedokončil:

 

 

Príspevky, ktoré som však už publikoval ponechávam uverejnené, nech ich mám na očiach ako výstrahu, aby som sa vyvaroval a predišiel rovnakým chybám z minulosti. Dnes sa pozerám na dosiahnutie úspechu úplne iným uhlom pohľadu. Či mám pravdu alebo sa opätovne mýlim ukáže zajtrajšok…

 

 

Ak Vás moje témy, ako aj samotné príspevky a články oslovia, budem veľmi rád, ak mi napíšete cez tento kontaktný formulár alebo cez FaceBook. Už teraz sa veľmi teším.

 

* splnené úlohy, alebo priebežne plnené úlohy – viď cez príslušný odkaz