Slovenské kráľovstvo I.

 

Prorocké slová určené Slovákom a Slovensku

 

Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata cnostných ľudských hodnôt v spoločnosti čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva u mnohých ľudí rezignácia voči politickému zriadeniu a hodnotám, ktoré politici presadzujú. Navyše mnohí naši vrcholní predstavitelia sú už sami často stelesnením morálneho úpadku a hniloby. Zo života sa vytráca skutočné poslanie politikov a predstaviteľov štátu, pretože neberú na vedomie názory a potreby bežných občanov…

 

Obdobná bezmocnosť je aj na úrovni presadzovania národných záujmov v politike Bruselu. Je to vidieť pri riešeniach aktuálnych celoeurópskych výziev, pred ktorými stojíme. Opatrenia, ktoré sa prijímajú, nielenže nezastávajú záujmy členských krajín rovnako, ale navyše podkopávajúc tradičné hodnoty a kultúru Európy môžu s odstupom času pôsobiť sebazničujúco. Natískajú sa nám otázky, či existuje zo súčasnej situácie východisko, aká budúcnosť nás čaká a ako môžu Slováci prispieť k zmene európskej spoločnosti k lepšiemu?

 

Pre zodpovedanie týchto otázok som pre čitateľa pripravil krátky 5-dielny seriál Slovenské kráľovstvo, ktorý je rozdelený do nasledujúcich častí:

 

  • Proroctvá: prorocké slová určené Slovákom a Slovensku
  • Predurčenie: úloha a poslanie Slovákov
  • Slovenstvo: nový hodnotový prúd a Svet budúcnosti
  • Slovenské kráľovstvo: kedy ho Boh ustanoví?
  • Zlatý vek: začiatok novej epochy – prvé kroky

 

Nastala doba, ktorá zaraz posunie vývoj človeka na vyššiu duchovnú a s tým úzko súvisiacu hodnotovú úroveň, preto je potrebné sledovať túto problematiku zo širšieho uhla pohľadu. V tejto prvej časti seriálu Proroctvá: prorocké slová určené Slovákom a Slovensku sa preto najprv pozrieme na našu budúcnosť očami veľkých duchovných odkazov a proroctiev určených pre náš národ. Spomeňme na začiatok slová, ktoré nám adresoval pápež Ján Pavol II. vo Vatikáne 9. novembra 1996. Rok po jeho návšteve Slovenska nám odkazuje nasledovné:

 

„Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“

 

Slovákom zverený dedičný odkaz nám už v roku 1969 pripomínal pápež Pavol VI. ako proroctvo pre slovenský národ. Vo svojom apoštolskom liste Antiquae nobilitatis (Starobylej vznešenosti) ku 1100. výročiu smrti sv. Cyrila okrem iného píše:

 

„príklad Jednoty, ktorý vy poskytnete, vyvýši sa ako zástava, za ktorej žiarivým povievaním aj iné slovanské národy pôjdu, ba pobežia po pokojných cestách k bratskému spojeniu v evanjeliu pokoja.“

 

Avšak nielen samotný Vatikán pozná dôležité poslanie Slovákov v budúcom formovaní Európy a sveta. Ako ďalší príklad si môžeme uviesť prorocké slová amerického evanjelizátora Davida Wilkersona, autora knihy Dýka a kríž. Na prednáške v Bratislave v roku 2003 riekol Slovensku následovné:

 

„Táto krajina, a hovorím to prorocky, je kľúčovým národom. Je to malá krajina. V mojom meste New York žije viac ľudí ako v celej vašej krajine. Kážem v meste, ktoré má viac ako 17 miliónov obyvateľov. Ale v pohľade na to, čo chce Boh urobiť v Európe, je tento slovanský národ kľúčovým národom…“

 

Alebo proroctvo od Rolanda Seowa z roku 2007:

 

„Prorokujem, že v rokoch, ktoré sú pred nami a nebude to mnoho rokov, bude to čoskoro. V tomto meste budú megazbory. Zbory sa budú rátať na tisíce, dokonca až desaťtisíce. Mnohí pastori, ktorí spoluorganizovali túto konferenciu, budú vidieť ako ich zbory rastú a rastú, a stanú sa pastormi megazborov. Je tu jedno slovo varovania. Nestaňte sa pyšnými z toho, keď dorastiete do takej veľkosti. Videl som padnúť veľa pastorov megazborov kvôli pokušeniam a vyhoreniu. Ale Boh požehná Cirkev na Slovensku a stane sa mocnou silou v Európe. Boh pozdvihne úžasné talenty a služby. Povstanú noví prorockí príhovorcovia, ktorí budú mocne pôsobiť v tejto krajine a budú známi v celej Európe. Budú tu veľkí apoštolskí otcovia. Budú tu nové uzdravovacie služby. Povstanú mnohí kresťanskí podnikatelia, ktorí budú prosperovať a budú podporovať Cirkev a službu tejto krajiny. Budú schopní podporovať misie za hranicami Slovenska. A na tomto kontinente povstanú nové misijné úsilia. Tak hovorí Pán tejto krajine.“

 

Ďalšie zaujímavé proroctvo pre Slovensko prináša Bob Jones, keď predstavuje Božie plány a zmeny, ktoré zasiahnu národy po celom svete. Boh v nich vyzdvihuje Slovákov spomedzi všetky národy sveta a poslanie Slovákov spája s prísľubom pre návrat a prosperitu Božej slávy:

 

„Pán mi ukázal, že v (tejto) Zemi sú minerály, ktoré budú objavené pre prospech tohto národa. Existujú vzácne drahokamy a minerály, ktoré sa objavia, odkryjú a získajú. Mnohí tento národ zavrhli a zabudli naň, ale Boh to neurobil. On (Boh) prináša tento národ do popredia (na čelo) kvôli jeho sláve.

Vo vláde (na Slovensku) bude povstanie a nastúpi tam Božia vláda. Obnovia sa starobylé poznania a nastolí sa Božia vláda. Jednota bude kľúčom v nasledujúcom veku rovnako tak, ako Boží Syn je teraz oslavovaný ako hlava Cirkvi.

Sledujte, ako Božia ruka zasiahne Slovensko a prinesie múdrosť, pravdu a lásku. Posiela evanjelistov na Slovensko, aby ho prebudili z duchovnej apatie, aby sa stalo majákom svetla pre národy. S príchodom Božej vlády nastal čas pre zmenu bohatstva bezbožných na (bohatstvo) spravodlivé.“

 

Je veľká škoda, že napriek početným proroctvám adresovaných Slovensku (nielen cirkevným), sa na túto skutočnosť v médiách prakticky vôbec nepoukazuje…

 

(pokračovanie)

 

Pavol Kleban