Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 14.)

 

eMAIL MARKETING

 

eMail marketing je jedným z najvýznamnejších druhov propagácie a ponuky vo svete (online) marketingu vôbec. Je to špecifická forma priameho (direct) marketingu, ktorá využíva elektronickú poštu ako prostriedok komunikácie so zákazníkmi, resp. s potencionálnymi zákazníkmi. Slúži rovnako dobre pri získavaní objednávok od nových klientov, ako aj pri zlepšovaní vzťahov v rámci “starostlivosti o už existujúceho zákazníka“ pre vytváranie opakovaných obchodov.

 

Ak sledujete tento seriál pravidelne, určite neunikla Vašej pozornosti jeho 11. časť s názvom NEWSLETTER. Na prvý pohľad možno úplne rovnaké obsahové zamerania (newsletter vs. eMail marketing), no pravda je však iná.

 

V rámci základného triedenia a kategorizácie radíme newsletter len ako podmnožinu eMail marketingu. Pojem newsletter sme si zadefinovali už v úvode vyššie uvedenej časti: newsletter môže byť tlačená, no prevažne elektronická správa obsahujúca novinky (oznam, pozvánku, ponuku, aktuality, atď…) týkajúce sa aktivít organizácie, ktorá sa zasiela obyčajne všetkým jej členom, zamestnancom, zákazníkom (vo všeobecnosti odberateľom). V spojení s online marketingom rozprávame tak predovšetkým o elektronických správach rozposielaných prostredníctvom emailu všetkým odberateľom na základe ich predošlého vyžiadania odberu takýchto noviniek.

 

Inak povedané, newsletter štandardne slúži na oslovenie už existujúcej databázy odberateľov noviniek, ktorí nám predtým udelili svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (súhlas so zasielaním noviniek). Obyčajne si pod pojmom newsletter predstavíme hromadné a bezhlavé odosielanie emailov. Na rozdiel tomu, eMail marketing sa nezameriava len na už existujúcich zákazníkov (odberateľov), ale siaha aj po nových osloveniach a databázu emailových kontaktov tak neustále rozširuje. A predovšetkým, vôbec nie je bezhlavý

 

Efektivita eMail marketingu totiž nespočíva v bezhlavom spamovaní tisícov adresátov, ale v samotnej dôkladnej práci pri vytváraní databázy kontaktov: jej analýzou, triedením, rozšírovaním a aktualizáciou. Úspech eMailovej kampane samozrejme ovplyvňuje viacero ďalších faktorov, medzi ktorými nechýba predovšetkým kvalitný obsahový (content) marketing. Pre nastavenie najúčinnejšieho variantu miery konverzie propagačnej kampane je veľmi dôležité priebežné vyhodnocovanie výsledkov čiastočných kampaní.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že správny a efektívny eMail marketing by mal byť cielený a adresovaný aj príjemcom, ktorí nie sú odberatelia našich noviniek, a ktorí nám svoj súhlas na zasielanie eMailov ešte neudelili. Tu sa dostávame k najväčšiemu oriešku, ktorý musíme pri eMail marketingu vyriešiť. Totiž, v zmysle Zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za reklamu považuje akékoľvek predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. A iné ustanovenie zákona nám potom zakazuje šíriť reklamu automatickým telefonickým systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy!

 

Navyše, aby toho nebolo málo, existuje aj Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, kde je ukotvené, že na účely priameho marketingu je dovolené volanie alebo používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ účastníkovi alebo užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom, pričom tento súhlas musí byť preukázateľný. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

 

Summa summarum: keďže eMail marketing spadá samozrejme aj pod legislatívu ochrany osobných údajov, pri našej reklamnej kampani musíme myslieť a zohľadniť minimálne tieto základné právne predpisy:

 

  • Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • a v blízkej budúcnosti aj Nariadenie ePrivacy

 

eMail marketing je pevnou súčasťou mojej celkovej marketingovej stratégie miliónového projektu. Problematika ako osloviť zákazníka pomocou eMail marketingu a neporušiť pritom zákon je veľmi obšírna. Nakoľko sa jedná o veľmi častú formu spracúvania osobných údajov, venujem sa tejto téme z pohľadu ochrany osobných údajov v samostatnej kapitole v ePublikácii Sprievodca svetom GDPR. Predpokladám, že vo finále tam uvediem aj vzorový príklad eMail marketingového eMailu s komentárom 😉

 

Čriepky + čo som tento týždeň urobil, aby som sa stal milionárom:

 

  • opätovne s väčším časových odstupom publikujem túto časť seriálu; dôvody však nechcem opäť rozoberať, ale v skratke povedané, musel som už konečne najprv upratať sám seba, v duchu viď dnešný citát…
  • pevne však verím, že napriek časovým rozostupom svoj cieľ dosiahnem; publikovaním 52 častí seriálu by som mal dôjsť do vytúženého cieľa, či to potrvá rok alebo dva, viď budúci citát…
  • konečne som rozposlal prvé skúšobné eMail predpredajné lastovičky a som veľmi zvedavý, aká bude konverzia
  • a čo bude nabudúce? CIEĽOVÉ SKUPINY alebo sa možno vrátim k úplne základnému prvku každého online projektu a to k potrebe WEBovej prezentácie

 

 

Tomáš Baťa: Ak chcete vybudovať veľký podnik, vybudujte najprv seba.

 

 

*úvodnú, 1. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

***všetky časti seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete priebežne na tomto odkaze.

 

Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk