Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 3.)

 

PLÁN

 

Označenie, resp. skratka GDPR (General Data Protection Regulation) predstavuje všeobecný právny predpis Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov fyzických osôb. GDPR je výraz používaný pre Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Uvedené nariadenie prináša so sebou nové práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov. Fyzickým osobám rozširuje ich práva a prevádzkovateľom ukladá nové povinnosti. Tá hlavná, od ktorej sú odvodené všetky ostatné, je povinnosť prevádzkovateľa vedieť preukázať počas celej doby spracúvania osobných údajov súlad s Nariadením GDPR…

 

V zmysle definície, je prevádzkovateľom každá fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. V tomto ponímaní sa Nariadenie GDPR vzťahuje na štátnu správu, verejno-právne inštitúcie, samosprávy, na všetky podnikateľské subjekty (živnostníci, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, …). Neobchádza ani politické strany a hnutia, občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie. Každý subjekt, ktorý v rámci svojej činnosti pôsobí v EÚ a spracúva akoukoľvek formou osobné údaje fyzických osôb (nielen občanov EÚ) sa musí riadiť Nariadením GDPR.

 

V súčasnosti sa cena za vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR pohybuje rôzne. Je to ovplyvnené viacerými faktormi: či sa vypracúva pre veľkú alebo malú organizáciu, či vypracovanie poskytuje právnická kancelária alebo poradenská agentúra, či je dokumentácia doručená online alebo fyzicky. Štandardná cena sa tak môže pohybovať v rozpätí zhruba od 100,- do 600,- €. Veľké spoločnosti za vypracovanie dokumentácie GDPR a poradenské služby platia v tisícoch až desaťtisícoch eur a viac…

 

Sprievodca svetom GDPR je unikátna elektronická publikácia, ktorá predstavuje problematiku ochrany osobných údajov podľa Nariadenia GDPR komplexne. Zahŕňa v sebe aj vzorovú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá môže slúžiť ako jedna zo základných foriem preukázania súladu s Nariadením GDPR (samozrejme v súčinnosti s nevyhnutnou implementáciou technických a organizačných bezpečnostných opatrení). Samotnú publikáciu a jej obsah si však podrobnejšie predstavíme až trošku neskôr.

 

Mojím cieľom bude predať ePublikáciu Sprievodca svetom GDPR čo najväčšiemu počtu zákazníkov. Hlavnou cieľovou skupinou pre mňa budú malé a stredné podniky. Aj keď ich počet na Slovensku každoročne kolíše, pri počte približne 300 až 350 tisíc živnostníkov a 250 tisíc sročiek je potrebný miliónový potenciál projektu naplnený. Uvedomujúc si dnešnú – veľmi zložitú situáciu pre celý podnikateľský sektor, zohľadnenie nielen tejto skutočnosti (kvalita publikácie, odbornosť, vecnosť, konkurencia, atď.) bude už úlohou pre cielený marketing…

 

Pre finančný plán miliónového projektu som si stanovil 3 méty (pri predajnej cene niekde na úrovni okolo 240,- € za ePublikáciu):

 

 • Nevyhnutný predaj 100x: počet predaných ePublikácií bude celkovo v počte 100ks (100 x 240,- € = 24.000,- € / rok)
  • v prepočte je to 2.000,- € mesačne, síce žiadna sláva, príjem však pokryje aspoň čas a energiu, ktorú vložím do projektu, na dnešné pomery to nie je zlý zárobok…
 • Ideálny predaj 1.000x: počet predaných ePublikácií bude na úrovni 1.000ks ( 1.000 x 200,- € = 200.000,- € / rok)
  • pri takomto predaji sa stanem platcom DPH, takže pri snahe zachovať predajnú cenu na úrovni 240,- €, bude základná cena ePUblikácie 200,- € bez DPH; zisk s ktorým budem môcť kalkulovať bude 200.000,- €, čo je už suma, ktorá mi umožní vytvoriť vlastný pracovný kolektív pre ďalšiu podporu predaja na Slovensku a následne v EÚ…
 • Vysnívaný predaj 5.000x: počet predaných ePublikácií dosiahne 5.000ks (5.000 x 200,- € bez DPH = 1.000.000,- € / rok)
  • tadáááá; zarobený milión mi umožní naštartovať moje ďalšie aktivity, budem môcť zamestnať šikovných ľudí, ktorí začnú paralelne pracovať na výskumno-výrobných projektoch

 

Časový plán projektu vychádza zo samotného názvu tohto seriálu. Všetky potrebné úlohy potrebujem vtesnať do jedného roka. Predpokladám, že za priaznivých podmienok dokážem napísať a dokončiť publikáciu v priebehu 4 až 6 mesiacov, čo je aj maximálne obdobie, ktoré tejto výrobnej fáze môžem venovať. Druhý polrok sa už musí ePublikácia Sprievodca svetom GDPR za každých okolností predávať.

 

 • autorská fáza projektu: trvanie 4 až 6 mesiacov v závislosti od schopnosti plnenia stanovených termínov písania tematických celkov ePublikácie; najneskôr však do 31. mája 2021
 • predajná fáza projektu: trvanie 6 až 8 mesiacov v závislosti od ukončenia autorských a redakčných prác na ePublikácii; vyhodnotenie projektu ku 30. novembru 2021

 

Čo som tento týždeň urobil, aby som sa stal milionárom:

 

 • pripravil som si podrobný časový plán napísania jednotlivých kapitol ePublikácie
 • začal som ho plniť…

 

Len dúfam, že termín plánovať nie je odvodený od slova plano…

 

*úvodnú, 1. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

**pokračovanie, 4. časť seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete na tomto odkaze.

 

***všetky časti seriálu Ako sa stať milionárom za 1 rok nájdete priebežne na tomto odkaze.

 

Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk