Aká je dejinná úloha Slovákov?

   Aj v tomto roku, pri príležitosti osláv sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove ekumenické podujatie Cyrilometodské slávenie. Tohtoročné slávenie sa konalo v nádhernom Chráme sv. Trojice v Prešove a nieslo sa v duchu matičnej spolupráce s evanjelickou cirkvou a. v..

   Súčasťou slávenej služby Slova bolo aj recitovanie, prednes, vystúpenie troch cirkevných spevokolov a príhovory prítomných zástupcov z evanjelickej, rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. V závere Cyrilometodského slávenia vystúpil s pozdravom člen Výboru Matice slovenskej, predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Prešove – Pavol Kleban. V svojom príhovore pripomenul prítomným prepojenie príchodu vierozvestcov na Slovensko so založením Matice slovenskej a upozornil všetkých na dôležité proroctvá pre náš národ. Úvodná časť z matičného pozdravu na Cyrilometodskom slávení:

Založenie Matice slovenskej je úzko späté s príchodom vierozvestcov, nakoľko prvé Valné zhromaždenie Matice sa konalo v roku 1863 práve pri príležitosti tisícročného výročia príchodu svätcov Cyrila a Metoda na naše územie.

Poslanie Matice slovenskej je od tej doby nemenné – bolo, je a vždy bude vznešené:

Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; slovenskú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať a tým i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho zveľaďovaní pracovať “

Môj matičný pozdrav na dnešnom Cyrilometodskom slávení by som rozvinul o pripomenutie si poslania Slovákov, o ktorom sa takmer vôbec nerozpráva. Vypočujme si slová modlitby za slovenský národ z testamentu samotného Konštantína Cyrila:

„…až všetkých zhromaždíš v jednomyseľnosti, učiň ich ľudom vyvoleným…“

Posvätný odkaz tejto veľkňažskej modlidby sv. Cyrila nám v roku 1969 pripomínal pápež Pavol VI. ako Slovákom zverené dedičné poslanie. Vo svojom apoštolskom liste Antiquae nobilitatis (Starobylej vznešenosti) ku 1100. výročiu smrti sv. Cyrila nám píše:

„…príklad Jednoty, ktorý vy poskytnete, vyvýši sa ako zástava, za ktorej žiarivým povievaním aj iné slovanské národy pôjdu, ba pobežia po pokojných cestách k bratskému spojeniu v evanjeliu pokoja.“

Spomeňme aj slová, ktoré nám adresoval pápež Ján Pavol II. vo Vatikáne 9. novembra 1996. Rok po jeho návšteve na Slovensku nám odkazuje nasledovné:

Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre si to uvedomte! Je povolané ponúknuť svoj veľmi významný príspevok k pravému pokroku európskeho kontinentu svojimi tradíciami, kultúrou, svojimi mučeníkmi a vyznávačmi, ako aj živými silami svojich nových generácií.“

Nielen samotný Vatikán poukazuje na dôležité poslanie Slovákov v budúcom formovaní Európy. Ako ďalší príklad si môžeme uviesť prorocké slová evanjelizátora Davida Wilkersona, autora knihy Dýka a kríž. Na prednáške v Bratislave v roku 2003 riekol Slovensku nasledovné:

Táto krajina, a hovorím to prorocky, je kľúčovým národom. Je to malá krajina. V mojom meste New York je viac ľudí ako v celej vašej krajine. Kážem v meste ktoré ma viac ako 17 miliónov obyvateľov. Ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, tento slovanský národ je kľúčovým národom…“

   Matičný príhovor sa následne niesol v duchu slovenského mesianizmu. Už Ján Kollár, evanjelický kňaz, bol presvedčený, že „Slovanstvo ako Mesiáš spasí svet, privodí kráľovstvo spravodlivosti a zlatý vek ľudstva“. V tejto súvislosti bola vyzdvihnutá práca a dielo národného buditeľa, básnika, jazykovedca a evanjelického kňaza Michala Miloslava Hodžu – významného predstaviteľa štúrovskej generácie.

   Michala Miloslava Hodžu považujeme za duchovného otca slovenského mesianizmu. Mesianizmu v zmysle predurčenia a poslania slovenského národa pre blaho a Božiu spásu sveta. Jeho predstava a filozofia je komplexná a má okrem iného aj chrániť kresťanstvo a učenie Krista pred islamom a inými náboženstvami. Podľa slovenských mesianistov „má Slovák zvláštne predpoklady na poznávanie Boha. V jeho jazyku sú ukryté nielen všetky slovanské jazyky, ale aj všetky tajomstvá sveta“.

   Pre všetkých, ktorí sa pozerajú na dejinnú úlohu a poslanie Slovákov s nedôverou a otáznikmi, bol záver príhovoru zakončený slovami z evanjelia, kde Ježiš oznamuje Izraelitom, že bude povolaný nový národ, ktorý privedie ľudstvo do Božieho kráľovstva:

Preto vám hovorím, že odníme sa vám kráľovstvo Božie a dá sa národu, ktorý prinášať bude úrodu.“ (Matúš 21, 43)

Cyrilometodské slávenie 2018 sa konalo pri príležitosti osláv 1155. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Slovensko a zároveň 155. výročia vzniku Matice slovenskej.

Pavol Kleban

Obr. Cyril a Metod (autor Ivan Pavlisko)

Obr. Cyril a Metod (autor Ivan Pavlisko)