Pavol Kleban

Aká je dejinná úloha Slovákov?

   Aj v tomto roku, pri príležitosti osláv sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove ekumenické podujatie Cyrilometodské slávenie. Tohtoročné slávenie sa konalo v nádhernom Chráme sv. Trojice v Prešove a nieslo sa v duchu matičnej spolupráce s evanjelickou cirkvou a. v..    Súčasťou slávenej služby Slova bolo aj […]

Čítať ďalej

Slovensko a Katalánsky atlas z roku 1375

  Najvýznamnejšou katalánskou mapou 14. storočia, ktorá navyše zachytáva územie Slovenska, je Katalánsky atlas z roku 1375 (katal. Atles Català). Autorstvo je pripisované katalánskemu kartografovi Abrahamovi Cresquesovi. Atlas vyrobila malorská kartografická škola pre princa Jána Aragónskeho, ktorý ho daroval svojmu bratrancovi – neskoršiemu španielskemu kráľovi Karolovi V. Dnes je dielo uložené v zbierkach parížskeho Louvre. […]

Čítať ďalej

Slovensko – Svetlo pre Európu tretieho tisícročia

  Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata ľudských hodnôt čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť  buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva u mnohých ľudí rezignácia voči politickému zriadeniu a hodnotám, ktoré […]

Čítať ďalej

Pavol Kleban: Sitnianski rytieri

Sitnianski rytieri Čujte všetci povesť dávnu, nech žije večne a dozvie sa i naša Mlaď, príbeh bájny rozpoviem Vám, čo stalo sa – aj to, čo má sa ešte stať; no konca veršom týmto diania – prv svet pozná naše Taje, miesta, až ostatný raz zrinčia vojská Dobra – z komnát Sitna vyše päťsta. — […]

Čítať ďalej

Pavol Kleban: Proglas o Gorazdovi

Proglas o Gorazdovi Ó Bože, vďaka Ti, že Národ, čo od Počiatku pod Kriváňom hniezdi, vzals pod svoje krídla a tak Rod náš cestu Svetla si brieždi. Proroci i vedmy už o novom slovia Nebeskom Raji, chlebom aj soľou vítajú pocestných v tom slovenskom kraji. — Keď pred vekmi zradil Ťa ľud, čo dals mu […]

Čítať ďalej

Slovensko na Ptolemaiovej mape IV.

    Setina a Cuadi – Sitno a Slováci „Od Banskej Štiavnice na juh vysoko vyčnieva nad horskými lesmi najvyšší vrch Sitno. Bol na ňom kedysi i hrad, ktorého stopy ešte nezmyl dážď a nerozmietol vietor. Na tomto hrade v Pribinovej dobe bol pánom knieža Stojmír. Mal dvoch synov. Pohanským veľkňazom, ktorého menovali žrecom, bol […]

Čítať ďalej

Pavol Kleban: Sloven

Sloven Kto ten človek, čo Slovenom zove sa? Kto vie, kam príbeh jeho podel sa? Kto vymazať sa snaží meno jeho? Kto praje mu len zo Súdka zlého? — Vedz, že to had a slizké jeho šupiny, čo polena hádže a páli staré listiny. No skončila mu doba – upadá do prachu, konca Bytia plaz […]

Čítať ďalej

Slovensko na Romweg mape z roku 1500

  Erhard Etzlaub Erhard Etzlaub (1460?-1532) bol nemecký astronóm, kartograf, geodét a lekár. Narodil sa niekedy medzi rokmi 1455 až 1460 v Erfurte. Rok narodenia stanovujú odborníci na základe imatrikulačného zápisu z roku 1468 Erfurtskej univerzity za predpokladu, že zapísaný študent Eberhardus Eczleiben je práve spomínaný kartograf.   V roku 1484 sa “Erhart Etzlauber” stáva […]

Čítať ďalej

Slovensko na Ptolemaiovej mape III.

  SLOVANIA – GERMÁNI Vychádzajúc z poznatkov predchádzajúcej kapitoly môžeme na vyznačenom území Slovenska na Ptolemaiovej mape hľadať staroslovenské hradiská. Ak stotožníme Ptolemaiove pomenovania so súčasnými mestami, stredovekými hradmi alebo so zaniknutými hradiskami, prepíšeme históriu prvých písomných zmienok slovenských miest do čias Ptolemaia, teda do roku  150 po Kristovi. Ak však chceme použiť výraz staroslovenské […]

Čítať ďalej

Slovensko na Ptolemaiovej mape II.

  Slovensko na Ptolemaiovej mape Doteraz najstarší zachovaný mapový obraz celého Slovenska je na mape Uhorska “Tabula Hungariae“, ktorú zostavil roku 1513 talian Lazar Roseti, sekretár ostrihomského arcibiskupa. Mapa bola vydaná až po jeho smrti roku 1528. Ptolemaiova mapa MAGNA GERMANIA popisuje všetky významné hradiská na Slovensku v období pred Markomanskými a Kvádskymi vojnami, ktoré […]

Čítať ďalej